شماره حساب انتشارات

بانک ملت 

بنام : انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

شماره حساب:  3101227175  

شماره کارت:  2588-5287-3377-6104 

شماره شبا : IR71  0120  0100  0000  3101  2271  75