انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 
نویسنده: دکتر علیرضا شریفی
تعداد عنوان ها: 1
تفسیر تصاویر سنجش از دور نوری و راداری
دکتر علیرضا شریفی
250,000 200,000